Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen gerçek kişilerin “ Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “ Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Çakın Tem. Nak. Gıda Üret. Pazar. Tur. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekteyiz. Bu metin ilgili kanunun 10. Maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

 

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak işleyen iletişim bilgileri aşağıda aktarılan Çakın Tem. Nak. Gıda Üret. Pazar. Tur. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. dir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç, yöntem ve hukuki sebep

Çakın Tem. Nak. Gıda Üret. Pazar. Tur. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve markalarının hizmet ve ürünlerinden faydalanmanız çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden; çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz, kiosklarımız gibi satış kanallarımız ve sosyal medya gibi vasıtalar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

İsim, soy isim gibi kimlik verileriniz; Kanunların ve ilgili mevzuatların şirketimiz ile şahsınız arasında kurulan üyelik ilişkisinin kiminle kurulduğunun tespiti, ödenen ücret karşılığında alınan mal ve/veya hizmetin kime karşı ödeneceğinin belirlenmesi, ödenen ücret karşılığında alınan mal ve/veya hizmetin kime karşı faturalandırılacağının belirlenmesi, TKHK ve ilgili kanunlar uyarınca alınan mal ve/veya hizmetin iadesi halinde sürecin işletilebilmesi, Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi, İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gibi tarafımıza getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesindeki hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinin a,c ve ç fıkralarıdır.

Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, gibi iletişim verileriniz; Kanunların ve ilgili mevzuatların şirketimiz ile şahsınız arasında kurulan üyelik ilişkisinden kaynaklı bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, ödenen ücret karşılığında alınan mal ve/veya hizmetlere ilişkin ürünün talep halinde tarafınıza ulaştırılabilmesi, ödenen ücret karşılığında alınan mal ve/veya hizmetlere iade prosedürünün yerine getirilebilmesi, ödenen ücret karşılığında faturalandırılan mal ve/veya hizmetin talep halinde faturanızın şahsınıza ulaştırılması, şahsınızın memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen talepleriniz hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, gibi tarafımıza getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesindeki hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinin c ve ç fıkralarıdır.

Satın aldığınız mal ve/veya hizmetlerimize ilişkin kart üzerindeki isim, kart numarası, CVV ve ilgili kartın son kullanma tarihi gibi ödeme bilgileriniz; Genel kanun niteliğindeki borçlar kanunu ve özel kanun niteliğindeki Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun başta olmak üzere karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde şahsınızın bulunduğu konuma yükletilen temel borç ücret ödeme borcudur. Bu kapsamda alınan mal ve/veya hizmetlere ilişkin ödeme yapabilmeniz, alınan mal ve/veya hizmetin iade prosedüründe ödenen ücretin iadesi gibi tarafımıza ve şahsınıza getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesindeki hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinin c fıkrasıdır.

Talep ve/veya şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz; Kanun veya ilgili mevzuatın tarafımıza yüklediği talep ve/veya şikayet hakkında araştırma ve bu araştırma sonucunda değerlendirme yapılabilmesi, Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi gibi tarafımıza getirdiği yükümlülükleri yerine getirebilmek adına işlenmektedir. Bu değerlendirmenin tarafınıza ulaştırılabilmesi için de vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesindeki hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinin c fıkrasıdır.

Kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılacağı

Şahsınızdan yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen·sebepler doğrultusunda belirtilen usuller ile alınan kişisel veriler 3. Kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunun 8. Maddesine uygun olarak aktarılan kişisel verileriniz hakkında aynı kanunun 10/1. Maddesinin c fıkrası gereğince şahsınızı bilgilendirmemiz mucip olmuştur. Bu kapsamda;

İsim, soy isim ve T.C kimlik numarası gibi kimlik verileriniz; Şirketimiz ile olan üyeliğinize ilişkin işlem yapabilmeniz ve bu üyelik üzerinden almış olduğunuz ürünleri detaylı bir şekilde görebilmeniz için Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımıza, şahsınız ile şirketimiz arasında herhangi bir hukuki uyuşmazlık, dava vs. olması halinde şirketimizin vekaleti bulunan avukatlarımıza, İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel veriyi talep eden kurumlara burada belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılacağı hususunu tarafınıza bildirmek isteriz.

Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ikamet adresiniz gibi iletişim verileriniz; Ayıplı üründen kaynaklı iade prosedürünün yürürlüğe girmesi halinde malı temin etmiş olduğumuz tedarikçiye, İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel veriyi talep eden kurumlara burada belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılacağı hususunu tarafınıza bildirmek isteriz.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerin korunması hakkındaki Kanunun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunun 7. Maddesindeki şartlar oluşmuş ise kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki kanunun 11. Maddesinden kaynaklı başvuru hakkınızı; e-imza vasıtası ile imzalayarak şirketimizin e-tebligat adresi olan cakingida@hs01.kep.tr adresine göndermek sureti ile veyahut bizzat şirketimize vereceğiniz ıslak imzalı dilekçeniz ile kullanabileceğiniz hususunu tarafınıza bildiririz. 

Şirketimizin kişisel verilerin korunması hakkındaki Kanunda olabilecek değişikler, Kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek yöntemler veya kişisel verilerin işlenmesindeki amacın değişmesi nedenleri ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Çakın Tem. Nak. Gıda Üret. Pazar. Tur. Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Çukurca Mah. Çelik Sk. No:3 Osmangazi/BURSA